top of page

DISCLAIMER

COPYRIGHT NOEMI BEAUTY ALL RIGHTS RESERVED

Disclaimer voor www.noemibeauty.nl
Danique Wolferink (Kamer van Koophandel: 57271550), hierna te noemen D. Wolferink, verleent u hierbij toegang tot www.noemibeauty.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. D. Wolferink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.noemibeauty.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Danique Wolferink.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij D. Wolferink en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van D. Wolferink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Beperkte aansprakelijkheid

D. Wolferink spant zich in om de inhoud van www.noemibeauty.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.noemibeauty.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van D. Wolferink. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.noemibeauty.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.noemibeauty.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan D. Wolferink nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Privacyverklaring

Noemi Beauty
Kerkstraat 22
7471 AK Goor

 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 


Contactgegevens:

info@noemibeauty.nl
0634152673

Persoonsgegevens die we verwerken
Noemi Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


– Voor- en achternaam (via boekingsprogramma Salonized)
– Adresgegevens (via boekingsprogramma Salonized)
– Telefoonnummer (via boekingsprogramma Salonized)
– E-mailadres (via boekingsprogramma Salonized)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Noemi Beauty verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Huidconditie, productaankoop en behandelmethodes

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.


We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@noemibeauty.nl dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.


Noemi Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van uw betaling
– Om uw afspraak te kunnen registreren en bevestigen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Noemi Beauty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Salonized, Whatsapp, Messenger, Antagonist en MailChimp, voor het opslaan van uw persoonlijke naw gegevens, het versturen van Whatsapp berichten, nieuwsbrieven en het maken en registreren van uw afspraak. U ontvangt een bevestigingsmail na het maken van een afspraak bij Noemi Beauty én een herinneringsmail 24 uur voor uw afspraak.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Noemi Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving
Adres > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving
Factuurgegevens > 7 jaar > in verband met de belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Noemi Beauty deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Noemi Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Betrokken derden partijen:

– Boekingsprogramma Salonized

Noemi Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noemi Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noemibeauty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Noemi Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@noemibeauty.nl

bottom of page